Obecnie obserwujemy ogromny rozwój Industry 4.0, czyli rewolucji przemysłowej gdzie dużego znaczenia nabiera integracja ludzi i maszyn z wykorzystaniem Internetu i technologii informacyjnych.

Codziennie jesteśmy świadkami robotyzacji lub automatyzacji różnorodnych stanowisk produkcyjnych. Należy jednak pamiętać, że nadal to człowiek jest nieodzownym spoiwem łączącym różne etapy produkcji. Pełni on zwykle nadzór nad całością procesu, a jego bezpieczeństwo ma najwyższy priorytet.

Urządzenia bezpieczeństwa nadzorujące współpracę człowiek-robot

Szczególnie ważnym aspektem stają się urządzenia bezpieczeństwa nadzorujące współpracę człowiek-robot (Human-Robot Collaboration oraz Human-Robot interaction). W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku Unitem rozwija projekt Thermosafety. Jest to inteligentny system bezpieczeństwa, który ułatwia współpracę człowieka z maszyną, np. podczas montażu hybrydowego, gdzie człowiek wspomagany jest przez ramię robota.

Thermosafety – Virtual Safety Box

Głównym zadaniem naszego projektu jest opracowanie systemu zapewniającego bezpieczeństwo w obszarze roboczym poprzez wykorzystanie systemów wizyjnych, pracujących w różnych zakresach spektralnych. Połączenie tych modalności zapewni urządzeniu Thermosafety możliwość skutecznej detekcji człowieka w obrębie roboczym robota lub innej maszyny przemysłowej stanowiącej potencjalne niebezpieczeństwo dla osób znajdujących się w pobliżu.

Zastosowanie innowacyjnej technologii systemu wizyjnego – Thermosafety

Opracowana w ramach projektu technologia pozwala na definiowanie wirtualnych kurtyn oraz obszarów bezpieczeństwa, które będą dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników. Thermosafety przeznaczony będzie do monitorowania bezpieczeństwa w różnorodnych środowiskach pracy. Przykładowo nasz system może być wykorzystywany w przedsiębiorstwach:

  • posiadających duże linie produkcyjne wykorzystujące roboty lub manipulatory i współpracę z człowiekiem, 
  • testujących prototypy urządzeń, 
  • wykorzystujących specjalistyczne maszyny o złożonym procesie produkcyjnym, dla których zastosowanie standardowych kurtyn bezpieczeństwa jest niemożliwe lub bardzo utrudnione,
  • mającymi duże maszyny robocze, wokół których przebywają ludzie.

Innowacyjność  systemu bezpieczeństwa Thermosafety

Prezentowany system Thermosafety umożliwia pełną, bezpieczną współpracę z robotem. Porównując nasze rozwiązanie do klasycznych systemów bezpieczeństwa opartych o bariery optyczne, możemy wskazać następujące różnice:

  • nasz system bezpieczeństwa potrafi odróżnić  człowieka od  maszyn/przedmiotów statycznych i dynamicznych. Ta funkcjonalność otwiera wiele opcji konfiguracji w różnych warunkach środowiskowych. W stosunku do standardowych systemów bezpieczeństwa mamy możliwość definiowania kiedy ma być aktywowany alarm.
  • system bezpieczeństwa Thermosafety pozwala zdefiniować w łatwy i szybki sposób różne, wirtualne strefy  bezpieczeństwa (np. czerwona – jej przekroczenie całkowicie zatrzymuje robota i włącza system alarmowy, żółta – robot zwalnia i włącza system ostrzegawczy),
  • rozwijany system bezpieczeństwa jest modularny. Oznacza to możliwość rozbudowy systemu bez konieczności zmian sprzętowych i oprogramowania. Zmiana ustawień systemu wiąże się przede wszystkim ze zmianami w oprogramowaniu (np. zmiana stref, dodanie stref).

Rozwój wizyjnego systemu bezpieczeństwa Thermosafety

Obecnie system Thermosafety jest w fazie rozwoju, jednak już na tym etapie testujemy prototyp w warunkach laboratoryjnych symulujących rzeczywiste środowisko produkcyjne. Testy projektowane są z uwzględnieniem norm, aby w przyszłości ułatwić certyfikację produktu pod względem bezpieczeństwa.